اتومات کمپرسور باد (پرشرسویچ)

اتومات کمپرسور باد (پرشرسویچ)

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

اتومات کمپرسور باد (پرشرسویچ)

یکی از قطعات بسیار مهم برای کمپرسور باد اتومات کمپرسور باد (پرشرسویچ) است .

اتومات کمپرسور باد (پرشرسویچ) باعث روشن شدن دستگاه هنگام کم شدن باد مخزن و خاموش شدن کمپرسور باد بعد از پر شدن مخزن از باد شود

شما میتوانید قطعات کمپرسور بلد را از گروه صنعتی ایتال سرویس تهیه نمایید55414397-021