سرسیلند کمپرسور باد

سرسیلند کمپرسور باد

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

سرسیلند کمپرسور باد

یکی از قطعات کمپرسور باد سریلندر پمپ است که پیستون در آن بازی میکند .

شما میتوانید سرسیلند کمپرسور باد را از گروه صنعتی ایتال سرویس تهیه نمایید.55414397-021

سرسیلند کمپرسور باد تک کاره (انتهای سر)

……………. (11)

……………. (12)

RL ج = بار میله در فشرده سازی ، lbf ،
RL t = بار میله در تنش ، lbf ،
یک ص = سطح مقطع پیستون ، در. 2 ،
r = سطح مقطع میله ، در. 2 ،
پ د = فشار تخلیه ، psia ،
s = فشار مکش ، psia ،
و
تو = فشار در انتهای تخلیه ، psia.

سرسیلند کمپرسور باد تک کاره (انتهای لنگ)

……………. (13)

……………. (14)

RL ج = بار میله در فشرده سازی ، lbf ،
RL t = بار میله در تنش ، lbf ،
یک ص = سطح مقطع پیستون ، در. 2 ،
r = سطح مقطع میله ، در. 2 ،
پ د = فشار تخلیه ، psia ،
s = فشار مکش ، psia ،
و
تو = فشار در انتهای تخلیه ، psia.

سیلندر دو کاره

……………. (15)

……………. (16)

RL ج = بار میله در فشرده سازی ، lbf ،
RL t = بار میله در تنش ، lbf ،
یک ص = سطح مقطع پیستون ، در. 2 ،
r = سطح مقطع میله ، در. 2 ،
پ د = فشار تخلیه ، psia ،
s = فشار مکش ، psia ،
و
تو = فشار در انتهای تخلیه ، psia.