ست کنترول دراپ

ست کنترول دراپ

0 نظرات فروخته شده: 0

دسته بندی ها:

ست کنترول دراپ

از ست کنترل دراپ برای تنظیم و کنترل فشار و همچنین برای کنترل نوسانات و شدت جریان آب استفاده می شود. عملکرد ست کنترل دراپ این است که با باز شدن شیر ، گروه کنترل پمپ را روشن کرده و روشن می کند ، بنابراین بستن شیر به طور خودکار پمپ را متوقف می کند.
ست کنترل دراپ برای کنترل جریان آب به پمپ ها ، جلوگیری از جدا شدن و هدایت این جریان و جلوگیری از آسیب دیگری که ممکن است به پمپ مرتبط باشد ، استفاده می شود.

یکی دیگر از ویژگی های گروه کنترل ، حفاظت از پمپ آب در هنگام قطع شدن حرکت آب در رایزر به ورودی پمپ یا در صورت عدم رسیدن آب به پمپ است. پمپاژ می شود آب را از مدار فعالیت خارج کرده و از آسیب رسیدن به قسمتهای داخلی پمپ آب ، گرم شدن بیش از حد و سوختن موتور الکتریکی جلوگیری می کند.

 

ایتال سرویس