نصب پمپ مه پاش

نصب پمپ مه پاش

نصب پمپ مه پاش

نصب پمپ مه پاش یک کار بسیار تخصصی است . و نصب پمپ مه پاش باید با تخصص انجام شود .

زمان بندی روشن و خاموش شدن میتواند به موتور وسیستم فشار بیاورد .

نصب پمپ مه پاش در جایی که صدا آزار دهنده نباشد .جایی که در محیط امن باشد که سارقان نتوانند آن را پیدا کنند.

در جایی که آب بر روی آن نریزد .

برای پمپ مه پاش فشار مناسب  و تعداد نازل های مناسبی استفاده کرد فاصله ی پمپ مه پاش باید جایی نصب شود که زیاد نباشد یا اینکه خیلی نزدید نباشد .

نصب و نگهداری پمپ مه پاش

نصب و نگهداری پمپ مه پاش بسیار مهم است زمان تعویض روغن ریخن روغن مناسب مه پاش و میزان بودن فشار زمان شروع و قطع مه پاش نصاب مهپاش خوب بسیار دقیق این کار را انجام میدهد.

نگهداری و مشاهده صافی فیلتر آب

فیلتر مناسب و بازدید فیلتر صافی که مناسب باشد و نازل ها را مسدود نکند نازل ها بسیار ریز هستند.و صافی باید ریزتر از نازل ها باشند ومدام بازدید شوند .

جمع کردن و نصب مه پاش

معمولا مه پاش ها در ابتدای سال تا انتهای فصل گرما نصب میشوند .جمع آوری نازل مه پاش و پمپ مه پاش کاری دقیق و بسیار حساس است . شما میتوانید جمع آوری و نصب مه پاش را به گروه صنعتی ایتال سرویس بسپارید .

جهت تماس با گروه صنعتی ایتال سرویس با شماره 55414397-021 تماس حاصل نمایید.